Valmötet

Publicerad 10.11.2022

För år 2023 valdes följande styrelse:

Kommodor:  Markus Flickman (inte i tur att avgå)

Vicekommodor:  Mathias Mattsson (omvald för två år)

Sekreterare:  Jockum Lundsten (nyvald för två år)

Kassör:  Kjell Henricson (inte i tur att avgå)

Hamnkapten:  Eric Chanfreau (inte i tur att avgå)

Porthamnsintendent: Vesa Erkkilä (inte i tur att avgå)

Tävlingchef:  Svante Pahlman (omvald för två år)

Juniorchef: Juanita Heikkius (omvald för två år)

Infochef: Mathias Kerke (inte i tur att avgå)

Miljöchef: Helena Hartman (omvald för två år) 

Ny sekreterare
Under valmötet valdes Jockum Lundsten till Gullkrona Kryssarklubbs sekreterare. Jockum har tidigare varit aktiv i diverse styrelser bland annat inom Finlands Svenska Scouter och har således en god erfarenhet av föreningslivet. Vi vill samtidigt från hela föreningens vägnar tacka Esa Lapela för alla de år som han varit med i styrelsen. 

Omval av vicekommodor, miljöchef samt tävlingschef 

På valkommitténs förslag omvaldes Mathias Mattsson till vicekommodor, Svante Pahlman till tävlingschef samt Helena Hartman till miljöchef. 

Preliminära planer för år 2023

Hamn

Eric Chanfreau fortsätter som hamnkapten. 

Under 2023 kommer det att byggas två tvättplattor i hamnen, en på slipens sida och en i Skräbbölehamnen. Det kommer också uppstå nya logistiska utmaningar i framtiden då de nya planerade tvättplattorna för bottentvätt tas i bruk. Under 2023 förväntas också pirens brygga förnyas. Till detta kommer det att budgeteras 60 - 80 000€. 

Porthamnen

Vesa Erkkilä fortsätter som intendent för Porthamnen. 

Under 2023 kommer belysningen i paviljongen att uppdateras, övre trappan förnyas och veteranbryggan att repareras. Planen är också att installera flera el-stolpar samt bygga handtvättställ till östra sidan. Styrelsen planerar även att förnya paviljongens tak under 2024. 

Junior

Juanita Heikkius fortsätter som juniorchef. 

Juniorverksamheten kommer under 2023 i stort att fortsätta som under tidigare år. Verksamheten kommer huvudsakligen att bestå av jolleskolan och seglingslägret. De äldre juniorerna kommer att träna med 606:or. Under vintern planeras det också att gå igenom föreningens jollar och motorbåtar samt utföra ett mera omfattande underhållsarbete. 

Tävling 

Svante Pahlman fortsätter som tävlingschef.

Under 2023 kommer det att ordnas 6-8 tävlingar varav Gullkrona Two star och October race kommer vara i fokus. Utöver detta planeras 606 kuppen att fortsätta utvecklas under kommande år. 

Info 

Mathias Kerke fortsätter som informationschef. 

Under 2023 är de huvudsakliga informationskanalerna GK-webben, nyhetsbrevet, Messto-tjänsten (sms och e-post) och anslagstavlorna. GK-Infobladet kommer fortsättningsvis att komma ut. Planen är också att ta åtgärder för att återuppta kontakten med lokaltidningarna. Målet är att få tidningarna att publicera t.ex tävlingsresultat. Utöver detta planerar infokommitten att ge ut GK-kalendern innan jul samt GK-årsboken före flagghissningen i maj. 

Miljö 

Helena Hartman fortsätter som miljöchef.

Under 2023 kommer miljökommittén att fortsätta utveckla sopsorteringen i hamnen. Det planeras också att införskaffas Molok-system för sopsortering på Skräbbölesidan. Kommittén kommer även under 2023 att ordna vårtalkot samt fortsätta att ge ut tips och information till medlemmarna om hur man kan göra båtlivet mer miljövänligt och hållbart. 

Ekonomi

Kjell Henricson fortsätter som kassör. 

Huvudpunkterna för det ekonomiska programmet: 

 • 2023 års löpande betalningsbalans uppskattas kunna skötas medelst normala intäkter. 
 • Innevarande års boksluts reserveringar möjliggör planmässigt brådskande/nödvändiga större investeringar (bryggor, tak, båthantering, sophantering)
 • Nuvarande indikativ plan inkluderar investeringar för år 2023 totalt 167 000 euro. Föreningens löpande utgifter inklusive underhåll/förnyande uppskattas vara totalt ca 80-100 000 euro.
 • Beviljad löpande kreditlimit 50.000 euro strävas att vid behov att användas för utvecklingsinvesteringar på basis av 5 års plan. 
 • Övrig möjlig upplåning bereds och behandlas skilt på årsmötet.
 • 2023 års budgetering inleds per kommitte och på föreningsnivå under innevarande år.
 • 2023 budget godkänns vid 2023 årsmöte, beaktande för ekonomin uppställda mål. 
 • Bokföring och bokslut  sköts som köptjänst år 2023
 • Föreningen handhar självständigt budgetering, fakturering, kontering  samt uppföljning och övervakning. 
 • Föreningen följer upp bokföringen per kvartal och per kommitte
 • Förhöjning av avgifter är inte tillsvidare under aktiv planering. 
 • Föreningens intäkter år 2023 uppskattas utan förhöjningar av avgifter till totalt  ca 160 000 euro
 • Föreningen följer dock kontinuerligt upp kostnadsutvecklingen och reserverar möjlighet till indexjusteringar vid behov, för att bibehålla en god ekonomi och säkerställa föreningens aktiviteter, infrastruktur och fastigheter samt investeringar

Senaste nytt

16.9.2023

Guidad rundvandring i Skräbbölehamnen 17.9 kl 12:30

I samband med Skräbböledagen kommer en guidad rundvandring ordnas av GK-medlem Aija Mäkinen där klubbens verksamhet och hamnens faciliteter presenteras åt potentiella nya medlemmar.

25.8.2023

Cityregattan 2.9

Cityregattan ordnas igen efter en liten paus. I år ser tidtabellen och innehållet ut som följande: – Skepparmöte kl 11 vid Pargas gästhamn och startskottet…

25.8.2023

Nya regler gällande bottentvätt

Bottentvätt av båtar med giftfärg får härmed endast ske i samband med båtlyftet och ovanför en tvättplatta. Båten får tvättas på egen hand men tvätten…