Valmötesreferat

Publicerad 13.11.2023

Valmötet 2023 hölls på Loftet i Skräbbölehamnen 28.10. Mötet började med traditionsenlig flagghalning kl 13 för att officielt avsluta båtsäsongen. På plats var sammanlagt 16 medlemmar varav en del styrelsemedlemmar. På mötet behandlades alla stadgeenliga ärenden samt övriga ärenden. Följande ärenden behandlades på mötet:

Val av kommodor och styrelse

Markus Flinckman var i tur att avgå som kommodor men blev omvald. Alla styrelsemedlemmar som var i tur att avgå blev även omvalda. De omvalda styrelsemedlemmarna är Kjell Henrichson (kassör), Eric Chanfreau (hamnchef), Vesa Erkkilä (porthamnsintendent) och Mathias Kerke (infochef). Kristoffer Sandelin blev vald till tävlingchef för en period på ett år och kommer därmed att fortsätta i Svante Pahlmans fotspår. Styrelsen tackar Svante för sitt arbete i styrelsen och tävlingskommittén.

Mötet konstaterade att antalet styrelseposter hålls oförändrade nästa år (max 11 poster inkl. kommodor, vicekommodor och kassör). Detta betyder att styrelsen har utrymme för en till post ifall behovet uppstår. Mötet kom fram till att en fastighetschef med kommitté behövs för att lätta på hamnens arbetsbörda. Kommittén kommer att fastställas på årsmötet 2024 så var i kontakt med styrelsen ifall du har intresse för fastighetsskötsel.

Val av övriga poster, funktionärer och kommittéer

Mats Rosin blev omvald till verksamhetsgranskare med Markku Pohjavirta som inte var i tur att avgå. Som suppleant valdes Thomas Karlsson.

Björn Friberg valdes till säkerhetsansvarig i och med miljökommitténs koppling till säkerhetsärenden. Kristoffer Sandelin som ny tävlingschef kommer att lotsa tävlingskommittén framöver.

De nya kommittéuppsättningarna för 2024 publiceras på webben efter årsskiftet.

Seglationsprogrammet för år 2024

Verksamheten och ekonomin för 2024 godkänndes som presenterat. Nedan programmet i ett nötskal.

Styrelsen:

 • Styrelsen träffas för styrelsemöten 1 gång / månad under perioden januari-juni & augusti-december
 • Styrelsen ordnar fortsatta träffar för att gå igenom fordringar & obetalda räkningar, med målsättning att reda upp dem och samtidigt kunna uppdatera medlemsregistret
 • Styrelsen håller kontakten till SBF (Segling- och Båtsport i Finland) för att hållas ajour gällande eventuella förändringar
 • Styrelsen upprätthåller kontakten till alla kommittér och ser till att arbetet framskrider planenligt
 • Styrelsen koordinerar båtbesiktningen tillsammans med besiktningskommittén
 • Styrelsen informerar medlemmar om SBF:s skolnings- och kursutbud, och uppmuntrar medlemmarna att delta i kurser & skolningar som gynnar klubben.
 • Styrelsen arbetar tillsammans med en tillsatt kommitté för att ordna ett jubileum för att fira att klubben fyller 70 år
 • Styrelsen arbetar tillsammans med intresserade för att ordna en midsommarfest & forneldarnas natt vid Porthamnen

Juniorkommittén:

 • Verksamheten kommer i huvudsak att bestå av jolleskolan och det traditionella seglingslägret vid Porthamnen.
 • Vi kommer fortsättningsvis arbeta för att få med nya juniorer, som möjliggör att verksamheten lever vidare. De äldre deltagarna kommer att få fortsatt skolning som berör segling, hantering av jollen samt hur man beter sig till havs (sjömanskap).
 • De äldre juniorerna kommer stegvis få stöd och eventuellt skolning i hur de kan fungera som hjälpledare på sikt. Vi hoppas kunna hitta en kurs under våren som skulle lämpas för detta ändamål.

Infokommittén:

 • Fortsatt Informering på Webben, via nyhetsbrev, Messto och anslagstavlorna (Raffe)
 • Infoblad i början och slutet av säsongen
 • Fortsatt utveckling av de nya webbsidorna
 • GK-kalendern i slutet av året
 • Årsboksredaktionen (innehåll/artiklar efterlyses)
 • Fototävling
 • Utveckling av klubbprodukterna tillsammans med Kelovee
 • Utveckling av föreningens övriga informationssystem tillsammans med vicekommodor och sekreterare

Porthamnskommittén:

 • Porthamnsdagen ordnas för nya medlemmar
 • Nedre bastun
  • Installation av utedusch
 • Paviljongen
  • Förberedelser för takbytet
  • Taket byts under 2024, arbetet görs av Lindströms plåtslageri
 • Veteranbryggan
  • Arbetet kring veteranbryggan fortsätter
 • Porthamnen är med och stöder inför de evenemang som ordnas ute vid Porthamnen
  • Juniorlägret vid slutet av sommaren
  • Midsommaren vid Porthamnen
  • Forneldarnas natt vid Porthamnen

Miljökommittén:

 • Utveckla sorteringen ytterligare. 
 • Försommartalko i Skräbböle.
 • Säkerheten uppdateraa ifråga om säkerhetsplan, information i hamnen samt säkerheten i hamnen. (Krav för sällehamn)
 • Finnas med i diskussion om miljövänligare båtliv
 • Mera tips till medlemmarna om allt man kan göra på ett miljövänligare sätt

Hamn och fastighet:

 • Arbetet med ibruktagningen av den nya bryggan fortsätter
  • Installation av nya bojar
  • Installation av el & vatten till bryggan
 • Avyttringen och/eller återanvändingen av den gamla bryggan
 • Båtskjulen målas & rustas upp
 • Ankarskjulet (gamla avfallsbyggnaden) rustas upp och tas i användning av Junior- & tävlingskommittén för uppbevaring av deras utrustning

Tävlingskommittén:

 • Kihti Two Star
 • October Race
 • Stöder övriga båtklubbar & föreningar i regionen vid behov
 • Stöder Juniorkommittén vid mån av möjlighet för att upprätthålla tävlingskunskaperna bland juniorerna.

Det ekonomiska programmet:

 • Den löpande ekonomin uppskattas kunna skötas med normala intäkter under 2024
 • Reserveringarna gjorda under 2023 möjliggör planmässiga investeringar under 2024 (t.ex Paviljongens tak vid Jermo, upprustning av skjul i hamnen mm)
 • Föreningens löpande utgifter inklusive underhåll & förnyande av utrustning uppskattas vara totalt 100 000,00€
 • Bokföringen & bokslutet sköts som köptjänst år 2024
 • Budgeten för 2024 godkänns under årsmötet, 2024. 
 • Externt upplåningsbehov uppskattas, beroende på investeringsplan för kommande år.
 • Medlemsskulder samt fordringar behandlas kontinuerligen under 2024

Övriga ärenden

Under övriga ärenden presenterades styrelsens uppdaterade 5-års investeringsplan som fungerar som ett verktyg för klubbens ekonomistyrning. Planerade större investeringar som är på kommande är bl.a. förnyande av Paviljongens tak i Porthamnen nästa år, båtskjulens renovering och målning i hamnen samt allmänna klubbutrymmens renovering och förbättring.

Nästa år firar GK jubileumsår vilket innebär stora festligheter. Detta diskuterades på mötet och många bra idéer presenterades. Styrelsen kommer att sammankalla en festkommitté i början av nästa år som har som uppgift att koordinera festligheterna.


Senaste nytt

26.11.2023

Fototävling

Vi kör igång fototävlingen igen! Skicka in bilder från det gångna året eller även från tidigare år för en chans att vinna ett presentkort. Bilderna…

28.10.2023

Öppnande av hamnens port med telefon

Instruktioner för att kunna ringa upp porten i hamnen tycks inte ha nått alla medlemmar. För att vara säker om att du får all information…

18.10.2023

Kallelse till valmöte 28.10 kl. 13.00

Härmed kallas GK:s medlemmar till valmöte lördagen den 28 oktober, kl. 13.00 i Skräbbölehamnen, Loftet. Vid valmötet behandlas de stadgeenliga ärendena.  Välkomna, Styrelsen…