HamnEN & bryggplatser

Bryggplatser

GK-MAX
Regeln GK-MAX definierar maximimåtten för båtar i GKs hamnanläggningar: Längd 12m (40 fot), Bredd 3,8 m, Tyngd 8 ton. Bryggorna, bojarna, mastkranen, vinterförvaringen, truckens lyft- och transportkapacitet  är dimensionerade enligt GK-MAX under normala förhållanden.

Alla nya bryggplatser bör ansökas skriftligen. Blanketten laddas ner här: Båtregisteranmälan

Ansökningarna för bryggplatser bör vara hos hamnkaptenen senast 31.3. Bryggplatserna distribueras på våren och utdelas enligt båtarnas längd, bredd, djupgående samt typ. För att minska på slitaget av pontonbryggorna placeras större och tyngre båtar vid landbryggorna medan mindre och lättare båtar får plats vid pontonbryggorna. Eftersom båtarna tenderar att växa med åren är det ingen sjävklarhet att någon båt kan behålla samma plats varje år. Kontrollera alltid före sjösättningen att du förtöjer din båt på rätt bryggplats. Bryggplatserna publiceras på anslagstavlan i Skräbbölehamnen.

TILLFÄLLIGA BRYGGPLATSER
Hamnkaptenen kan bevilja tillfälliga förtöjningsplatser för kortvarig vistelse av medlemmars båtar i hamnen. Förtöjningsplatser får inte utan hamnkaptenens medgivande överlåtas på annan person varken för längre eller kortare tid. GK är inte en gästhamn. Icke medlemmar anvisas till kommersiella gästhamnar och marinor.

Sophantering och städning

Klubbens verksamhet bygger på frivilligt arbete, förvänta dig inte att ”någon annan” skall städa upp efter dig. För att öka trivseln och minska arbetsbördan för våra frivilliga funktionärer skall följande regler iakttas.

 • Städa upp efter dig då du besöker service- och socialutrymmen.
 • Ta hem avfallet om avfallslådorna i sopstationen är fulla.
 • Ackumulatorer lämnas i den gråa boxen bredvid sopstationen i Skräbbölehamnen.
 • Spillolja hälls i spilloljetanken. Oljekanistrar, -behållare och filter bör tömmas i spilloljetanken.
 • Tomma oljefilter sätts i den röda uppsamlingsbehållaren.
 • Tomma kanistrar, luftfilter, oljiga trasor  och annat avfall sätts i behållaren för brännbart avfall.
 • Metall och glas avfall sätts i avfallsinsamlingen mittemot Skräbbölehamnen, alternativt tar du hem det.
 • Om du inte vet var du ska sätta ditt avfall så tar du hem det.

Bevakning och säkerhet

Skräbböle-hamnområdet har bandande kamerabevakning.

För nycklar till portar, skjul och servicehus i Skräbböle se klubbprodukter -sidan.

Trafik i Skräbbölehamnen och på slipområdet

 • Körning med bil på hamnområdet är tillåten endast med låg hastighet för att minska nerdamningen av båtarna.
 • Genomfart framför båtskjulen är förbjudet!
 • Undvik att köra över vattenslangar och elkablar. Använd plankskydd på vattenslangen och elkabeln.
 • Parkering på området sker på egen risk. Beakta att din bil inte hindrar verksamheten för juniorerna, mast och båthanteringen och under sjösättnings- och upptagningstiderna.
 • Felparkerad bil blir flyttad med trucken. Lämpliga parkeringsområden i Skräbbölehamnen är vågbrytaren, mellan båtskjulen samt utanför stängslet.

ELEKTRONISKA PORTEN

Instruktioner för att få ditt telefonnummer registrerat till porten:

Skicka ett e-post med rubriken "Kopplande av telefonnummer till porten: EGET NAMN" till sekreterare@gk.fi i själva texten lägger ni det telefonnummer ni önskar få kopplat. 

Sekreteraren kvitterar då telefonnumret är mottaget, och skickar en lista över de telefonnummer som skall kopplas till de som erbjuder tjänsten den sista varje månad. De som skickar ett e-post under maj månad kommer alltså tyvärr inte att kunna använda tjänsten före i början av juni, om inte annat tillkännages. 

Vid frågor kan ni vara i kontakt med sekreteraren från styrelsen, som ansvarar för ibruktagningen av portens telefontjänst.

Allmänna regler

 • Hjälp till när du ser att behov finns
 • Städa och håll ordning i skjulen och på hamnområdet
 • Reparera den GK-egendom du råkat ha sönder
 • Anmäl eventuell skadegörelse till hamnkaptenen eller vicehamnkaptenen.
 • Alla båtar som förvaras på GK:s område skall vara brandförsäkrade
 • Lås portar och skjuldörrarna samt släck belysningen efter dig
 • Ta hänsyn till andras båtar