Besiktning

Besiktning i GK

Alla båtar i GK:s avgiftsbelagda båtregister skall vara besiktade varje år. Obesiktad båt förlorar rätten att föra GK:s flagg. Obesiktad båt stryks även ur registret. Då båten stryks ur GK:s register förlorar den rätten att få Bryggplats, Vinterförvaring och Trucklyft. Vidare kan en obesiktade båt förorsaka ekonomiska ersättningskrav, som inte täcks av försäkring.

Besiktning gäller också för båtar som inte sjösätts. Båtägaren kan komma överens med besiktningsmannen om lindring av kraven för icke sjösatt båt. Besikning på land kan lämpligen utföras som skrovbesiktning, och "Common sense" får användas, men en giltig båtförsäkring, som täcker tredje parts skador, och en besiktad eldsläckare är absoluta minimikrav. Enda undantaget från besiktningskravet utgörs av GK registrerade Jollar och Roddbåtar, vilka inte behöver besiktigas.

Grundbesiktning utförs vart femte år samt då båten har bytt ägare eller registreringsklubb, eller då båten har skadats. Klubben kan alltid låta utföra grundbesiktning på en båt, då den anser att det finns orsak till det. Grundbesiktningen sker i två delar, den första delen som en skrovbesiktning på land och den andra delen då båten är i vattnet och klar för användning. Vid skrovbesiktning granskas, från utsidan, båtens skrov, styrinrättning, kraftöverföring och skrovgenomföringar. Från insidan granskas motsvarande punkter samt motor.

En båt kan också besiktigas av en besiktningsman från en annan klubb. I sådana fall är båtägaren skyldig att ombesörja att besiktningsprotokollen vidarebefordras till den egna klubbens besiktningsregister.

Besiktning skall utföras varje år, i början av seglationssäsongen, dock senast den 30 juni. Den kan undantagsvis ske senare, om godtagbara skäl föreligger (t.ex. köp, nybygge, sjukdom). Vid besiktning skall båten vara sjösatt och besiktningsutrustningen tillgänglig. Klubbens styrelse kan, för längre utrikesfärderen, bevilja besiktningen förlängd giltighetstid, emellertid för högst fem år.

GK:s besiktningsmän finns på plats i Skräbböle-hamnen varje måndag 18.00 – 19.30, under tiden från maj till juni (se programkalendern). Besiktningen är avgiftsfri, under förutsättningen att den sker under den här tiden, i GK-hamnen. Om besiktning önskas på annan tid eller plats, skall därom skilt överenskommas med någon av besiktningsmännen och en extra avgift, för resan, som betalas kontant (€ 20 + € 0,40/km), uppbärs vid besiktningen.  Medlemmar som har svårt att förstå denna avgift, kommer att märka att det blir besvärligt att få båten besiktad.

En separat förteckning över kvällens ”besiktningsmän i tjänst” finns på anslagstavlan i hamnen. Hamnen är indelad i tre områden: pontonbryggan, skjulbryggan och piren. Lediga besiktningsmän hittas vid mastkranen – iklädda färggrann väst. Anmälning sker vid mastkranen fr.o.m. 18.00, och båtarna besiktigas i den ordning anmälningarna kommit in.

Besiktnings- och säkerhetsutrustning - Nyheter och information

Nödsignalutrustning

Från och med 1.1.2016 gäller bara den giltighetstid, som finns antecknad på produkten. Orsaken till denna snävare tolkning är att det, vid övningsskjutningar, framkommit funktionsstörningar hos överårig pyroteknisk utrustning, därför kan inte längre giltighetstid, än den tillverkaren angivit, godkännas.

Följande förändringar berör möjligheten att ersätta pyrotekniska bloss med LED-signalanordningar:

Besiktningsklass 1: Inga förändringar.
Besiktningsklass 2: 4 raketer + 4 bloss eller 4 raketer + 2 bloss och 1 LED-nödsignalanordning, dessutom rekommenderas 1 orange rök.
Besiktningsklass 3: 2 raketer +2 bloss, eller 4 bloss eller 2 raketer och 1 LED-nödsignalanordning
eller 2 bloss och 1 LED-nödsignalanordning.
Besiktningsklass 4: rekommenderas 2 bloss eller 1 LED-nödsignalanordning.
LED-nödsignalanordningarna bör ha reservbatterier.
Dessutom rekommenderas mobiltelefon med vattentät skyddspåse och laddanordning.
Signalpistol med röda fallskärmspatroner, märkta min. 300m, ersätter högst 2 röda fallskärmsraketer. Signalpistolen kräver licens.

Raketerna bör förvaras i upprätt ställning, så att deras flygbana förblir rak. Det pulveraktiga driv-medlet kan annars packa sig på ena sidan och flygbanan kan bli oberäknelig. Om inte en lämplig plats, där de kan förvaras stående, finns i båten (speciellt i små båtar), bör raketerna vändas flera gånger under säsongen. Man får inte skaka om eller knacka på dem. Vissa raketer har ett homogent hoppressat drivmedel, som kan krakelera eller brytas av, och detta kan påverka flygbanan.

I klasserna 1 och 2 krävs, och i klass 3 rekommenderas, VHF-radiotelefon. Dessutom rekommenderas tillsats för digitalselektivanrop (DSC). I klass 1 rekommenderas ytterligare en hand-VHF.

Besiktningsdekal

Besiktningsdekalen för år 2016 är svart. Dekalen fästes på babords (vänster) sida av förar-hytten/kajutan, på en, under gång, väl synlig plats. Besiktningen av båten är, ur ägarens/innehavarens/representantens synpunkt, slutförd då dekalen är fastsatt på angivet ställe, besiktaren fyllt i/gjort anmärkningar i protokollet samt undertecknat protokollet och båtcertifikatet. Ur föreningens synpunkt är besiktningen slutförd när uppgifterna införts i förbundets besiktningsregister. Om den besiktigade båten tillhör en annan klubb, är ägaren/innehavaren/representanten skyldig att meddela denna klubbs besiktningsansvarige om besiktningen så att registreringen i förbundets register kan göras.

Besiktning av tävlingsbåt

Tävlingsbåtar är, enligt följande, undantagna från registreringskravet:
En tävlingsbåt är en båt som används enbart för tävling. Enligt direktivet för nöjesbåtar skall tävlingsbåtar byggda efter 16.6.1998, vara försedda med en skylt med texten ”endast för tävlingsbruk” (intended solely for racing). Som tävlingsbruk räknas även träning inför en tävling då träning sker med samma utrustning och i stort med samma besättning som i tävling. Övervakande myndighet för sjötrafiken avgör, från fall till fall, om seglingen kan betraktas som träning. Ovan nämnda tillämpas även på tidigare byggda båtar. En tävlingsbåt bör även besiktigas, och en anteckning görs i fältet för anmärkningar ”Oregistrerad båt, endast för tävlingsbruk”.

Tyngdpunkter för årets besiktning

Besiktningsreglerna bestäms av Segling och Båtsport i Finland och den senaste informationen gällande besiktning hittar du alltså på deras sidor.

Sjökort

vid besiktningen godkänns endast papperssjökort, som baserar sig på Trafikverkets
senaste eller äldre korrigerade kartmaterial. Även annan leverantör, som använder motsvarande
material, godkänns. Båtens elutrustning. Elutrustningens funktion granskas. Elsystemets allmänna skick samt kopplingsschemat och landströmsystemet granskas.

Brandvarnare och gasvarnare

I båtar med slutna sovutrymmen bör finnas brandvarnare. Det rekommenderas att varje separat slutet sovutrymme har en skild brandvarnare. Alla på marknaden förekommande brandvarnare håller inte i båtbruk. Gasvarnare rekommenderas i båtar med flytgasapparater.

Släckningsutrustning

Handsläckarna är godkända för ett år i taget fr.o.m. tillverkningstidpunkten eller senaste granskningstidpunkt. Släckare för motorutrymme ersätter inte handsläckare.

Släckarens storlek

Trots att besiktningen godkänner en släckare med effektbeteckningen 8A 68B (f.d. 2 kg), är brukstiden i praktiken mycket kort, ca. 2 sekunder. Utlösarhandtaget bör tryckas helt i botten, i annat fall uppnår man inte full släckningseffekt. Det finns skäl att diskutera med besiktaren om en större släckare eventuellt borde införskaffas.

Släckarens förvaring och service

Förhållandena i båten är krävande. Fuktig omgivning och vibrationer inverkar menligt på släckarens funktion. Vinterförvaring av släckaren i båten är inte att rekommendera. Släckaren bör förvaras i stående läge om möjligt. På så sätt undviker man att släcknings-pulvret packar sig på ena sidan med eventuella effektförluster. Vid besiktningen bör släckaren ha en giltig årsgranskningsanteckning. Om granskningsperioden tar slut under seglationssäsongen är det på båtfararens ansvar att släckaren blir granskad (härom görs en anteckning i besiktningsprotokollet).

Släckarens bruksläge

Släckaren bör användas i upprätt läge. I värsta fall kommer endast drivgasen ut och släckningspulvret blir kvar i släckaren. Redan före utlösningen bör slangen/strålen riktas åt rätt håll, mot eldens bas, så att inget pulver går till spillo.

Vid pentrybränder är släckningsfilten ofta betydligt effektivare än pulversläckaren. Enligt standarden för brandbekämpning i båtar, bör en släckningsfilt finnas tillgänglig i närheten av spisar med öppen låga. Placeringen bör vara sådan att den lätt kan nås och användas vid eventuell brand.

Flytutrustning, service och granskning. Uppblåst räddningsväst bör alltid utrustas med ny gasbehållare och säkring, så att västen är färdigt laddad för nästa bruk. Se till att det i båten finns tillräckligt med reservdelar och tillhörande service handböcker. Räddningsvästar har olika komponenter/reservdelar som inte nödvändigtvis passar till andra västar. Utan utbytbara delar och service är västarna obrukbara. För varje uppblåsbar räddningsväst bör finnas en reservdels- förpackning. Räddningsvästarna bör granskas och servas enligt tillverkarens direktiv. Över utförd service bör finnas anteckning i västen. Tillverkarna rekommenderar att västarna förnyas efter 10 år eller tidigare om fel i funktion och konstruktionen uppdagas. Alla gånger räddningsvästen blir våt eller uppblåst bör den torkas, granskas och servas enligt tillverkares direktiv och rekommendation.

Båtstege/ombordstigning
Fast monterad stege, som gör det möjligt för en person som fallit i vattnet att ta sig ombord, antingen vid aktern eller båtsida, krävs. Stegar som kan fällas upp bör kunna fällas ned av den som befinner sig i vattnet. Om de är en del av räcket får de inte riskera säkerheten på däck. Den nedfällbara stegens nedersta steg bör vara minst 300 mm under vattenytan då den är i sitt nedersta läge. Om en obelastad båts fribord är under 500 mm fordras ingen stege. I en sådan båt bör finnas handtag med vilket man kan ta sig ombord.

Besiktningsmännens kontaktuppgifter

Gunnar Laurén (284) tel. 040 555 0108
Kimmo Tamminen (2519) tel. 040 739 8332
Henrik Halonen (2843) tel. 040 053 0938
Kurt Taxel (3245) tel. 0400 534301
Jarl Eklund tel. 0500 530151
Juha Åberg tel. 040 6619677
Jyrki Koivisto (2502) tel. 040 528 6509
Markus Flinckman (1636) tel. 040 066 1988
Tom Gestranius tel. 0400 458803
Niklas Eriksson (2839) tel. 040 160 9193
Björn Friberg (3188) tel. 040 500 7024
Matti Pasila (5118) tel. 0400 456774 (Besiktar i Stormälö)
Mikko Pasila (5474) tel. 041 5404868 (Besiktar i Stormälö)
Ilkka Helander (5676) tel. 050 3243507