Båtlyft & -förvaring

Vinterförvaring och märkning av egendom

Alla nya vinterförvaringsplatser bör ansökas skriftligen. Blanketten kan laddas ner här:
Båtregisteranmälan

Ansökningarna bör vara hos hamnkaptenen senast 30.9.

Alla vinterförvaringsvaggor och trailers bör ovillkorligen vara märkt med GKs gula lapp som tydligt anger båtens namn och typ samt ägarens namn och telefonnummer. De gula lapparna finns i serviceskjulen, trucken och i klubbhusets kansli. Omärkta föremål, allt  från båtar, jollar, båtdelar,båtvaggor, redskap, samlas upp och förs till avstjälpningsplatsen.

Båtvaggorna bör vara i sådant skick att de kan dras med trucken. Vinterförvaringen på GK:s område kräver att båtvaggorna är så starkt konstruerade att de håller för verksamhetens hantering. Detta gäller i synnerhet stora och  tunga båtar som skall dras in i skjulen eller halas ut från sin vinterplats för att trucken skall komma åt att lyfta båten.Justerbara, kraftigt konstruerade stålvaggor utrustade med medar är bäst lämpade för vinterförvaring av större båtar. Mindre båtar kan med fördel förvaras på kärra så att de lätt kan flyttas. En båt med undermålig eller olämplig vagga kan nekas vinterförvaring. Urbruktagna vaggor bör avlägsnas från hamnområdet.

Vinterförvaringsplatsen bör städas före sjösättningen. Båtägaren kan förvägras sjösättning om platsen inte är städad. Trävirke, och annat täckningsmaterial som skall uppbevaras knippas och fästas vid båtvaggan som skall vara märkt med GK:s gula lapp. Privata "båtskjul" bör nedmonteras för sommaren. Omärkta vaggor och andra omärkta föremål avlägsnas från området under städtalkon. Det här gäller i synnerhet skjulplatser, som tenderar att bli uppbevaringsplats för bråte som kan utgöra brandfara.  Allt omärkt löst ”bråte” och övergivna båtvaggor lastas vid städtalkon på lösflak för vidarebefordran till avstjälpningsplatsen.
Båtar som inte sjösatts före 30.7 betraktas som sommarförvarade. GK uppbär en avgift för sommarförvaring som är lika stor som vinterförvaringen. Dessa båtar kan flyttas under sensommaren för att bereda plats för höstens upptagning. Det är därför ingen sjävklarhet att någon båt kan behålla samma plats varje år.

Jollar och roddbåtar som förvaras på GK:s område skall vara GK- registrerade och utrustade med GK:s gula lapp, tydligt märkta med Ägarens Namn och Telefonnummer. Omärkta Jollar och Roddbåtar samlas upp och förs till avstjälpningsplatsen. GK-registrerade Jollar och Roddbåtar behöver inte besiktigas.

Masthantering

 • Endast avmastade båtar får vinterförvaras på GK. Det är förbjudet att vinterförvara båtar med masten stående på GK. Att lyfta båtar med riggen stående är tidskrävande och medför onödiga risker både under lyftskedet och under förvaringen. GK har haft incidenter där  vinterförvarade båtar fallit omkull i vinterstormar och dragit med sig andra båtar i fallet.
 • Studera nogrant säkerhetsföreskrifterna för mastkranen. Föreskrifterna finns vid mastkranen.
 • Av- och påmastning sker med hjälp av mastkranen. Trucken är avsedd endast för lyft och transport av båtar.
 • Bekanta dig med mastkranens funktion. Du behöver 1-2 medhjälpare vid masthanteringen.
 • Förbered av- eller påmastningen så långt som möjligt i FÖRVÄG innan du flyttar båten till mastkranen för att undvika onödiga dröjsmål för andra som väntar på sin tur.
 • Mastkranen har ingen kölista. En välförberedd av- eller påmastning av en liten mast kan ske på en timme, medan en stor mast kan kräva flera timmar, speciellt om det uppstår oförutsedda problem. Reservera därför alltid god tid för masthanteringen. Brådska och dåliga förberedelser är en livsfarlig kombination.
 • Mastkranen bör användas med stor försiktighet. Användningen och klättringen i mastkranen sker på eget ansvar. Mastkranen är ingen lekplats för barn!
 • Mastkranens högsta tillåtna belastning är 240 kg.
 • Personlyft med mastkranen är förbjudet.
 • Under vintern skall masten uppbevaras på båten, i mastskjulet eller båtskjulet om du har båtplats där. Masten skall vara försedd med ägarens namn. Bommarna får inte uppbevaras i mastskjulet! Spridarna bör avlägsnas från masterna som uppbevaras i mastskjulet.
 • Båtlösa master får inte uppbevaras utan lov i mastskjulet.

Båtlyft och sjösättning

 • Båtlyften och trucken hanteras av frivilliga GK medlemmar med långvarig erfarenhet av hamnverksamheten och båtlyft.
 • Båtlyften beställs via ett webbaserat bokningsprogram. För att koncentrera lyfttiderna bör du alltid välja den tidigaste lediga tiden för den dag du vill lyfta din båt. Om lyften är för få eller för utspridda flyttas din bokning av hamnkapten.
 • Bokning av lyft skall ske minst en dag i förväg.  Bokningen sker på https://vello.fi/gullkronakryssarklubb/.  Avbokning eller ombokning kan göras minst en dag i förväg. Bokningarna är bindande och faktureras också i de fall då lyftet inte blir av, oberoende av orsak. 
 • Lyftpris för medlemmar: Fast Lyftdag inom lyftsäsong: 50e, Enstaka Lyft 100€ . Obs icke medlemmar lyfts inte.
 • Förbered upptagning och sjösättning så långt som möjligt på förhand. Båten skall vara klar för upptagning på överenskommen upptagningstid och plats.
 • Bottentvätt av båtar med giftfärg får ske endast i samband med båtlyftet och ovanför en tvättplatta. Båten får tvättas på egen hand men tvätten kan också beställas av hamnkommittén (kontakta hamn@gk.fi).
 • Hamnen stängs och sista upptagningen sker 31.10, eller tidigare om vintern är tidig.


Att beakta i skjulen: rökning är strängt förbjuden i skjulen!

 • Använd inte öppen eld i skjulen.
 • Bränsle eller personligt lösöre får inte lagras i skjulen.
 • Starta inte motorn i skjulen.
 • Var och en håller sitt skjulbås städat och ser till att dörrarna är hela och ordentligt stängda.
 • Lås dörrarna och släck belysningen när du lämnar skjulet.
 • Hamnkaptenen fördelar platserna enligt ”ändamålsprövning”. Du kan därför inte utgå från att du disponerar skjulplats varje år.

Sophantering och städning

 • Klubbens verksamhet bygger på frivilligt arbete, förvänta dig inte att ”någon annan” skall städa upp efter dig. För att öka trivseln och minska arbetsbördan för våra frivilliga funktionärer skall följande regler iakttas.
 • Städa upp efter dig då du besöker service- och socialutrymmen.
 • Ta hem avfallet om avfallslådorna i sopstationen är fulla.
 • Ackumulatorer lämnas i den gråa boxen bredvid sopstationen i Skräbbölehamnen. Spillolja hälls i spilloljetanken. Oljekanistrar, -behållare och filter bör tömmas i spilloljetanken.
 • Tomma oljefilter sätts i den röda uppsamlingsbehållaren.
 • Tomma kanistrar, luftfilter, oljiga trasor, IHOPVIKTA presenningar, och annat avfall sätts i behållaren för brännbart avfall.
 • Metall och glas avfall sätts i avfallsinsamlingen mittemot Skräbbölehamnen, alternativt tar du hem det.
 • Om du inte vet var du ska sätta ditt avfall, så tar du hem det.
 • Omärkta föremål, allt  från båtar, jollar, båtdelar, båtvaggor, redskap, samlas upp och förs till avstjälpningsplatsen.

Bevakning och säkerhet

Skräbböle-hamnområdet har bandande kamerabevakning. Nycklar till portar, skjul och servicehus i Skräbböle: se Klubbprodukter.

Trafik i Skräbbölehamnen och på slipområdet

 • Körning med bil på hamnområdet är tillåten endast med låg hastighet. Restriktionen är inte något självändamål, utan avser att minska nerdamningen av båtarna.
 • Genomfart framför båtskjulen är förbjudet!
 • Undvik att köra över vattenslangar och elkablar. Använd plankskydd på vattenslangen och elkabeln.
 • Parkering på området sker på egen risk. Beakta att din bil inte hindrar verksamheten för juniorerna, mast och båthanteringen och under sjösättnings- och upptagningstiderna. Felparkerad bil blir flyttad med trucken. Lämpliga parkeringsområden i Skräbbölehamnen är vågbrytaren, mellan båtskjulen samt utanför stängslet.

Allmänna regler

 • Hjälp till när du ser att behov finns
 • Städa och håll ordning i skjulen och på hamnområdet
 • Reparera den GK-egendom du råkat ha sönder
 • Anmäl eventuell skadegörelse till hamnkaptenen eller vicehamnkaptenen.
 • Alla båtar som förvaras på GK:s område skall vara brandförsäkrade
 • Lås porten och skjuldörrarna samt släck belysningen efter dig
 • Ta hänsyn till andras båtar