På grund av myndigheternas coronarekommendationer sköts vårens årsmöte upp till hösten. Detta innebar att Gullkrona Kryssarklubb ovanligt nog ordnade såväl årsmöte som valmöte under samma dag 24.10.2020.

Årsmötet inleddes kl 13 i Pargas stadshus matsal och ca 30 medlemmar fanns sig på plats. Valmötet hölls genast efter årsmötet.

 

ÅRSMÖTET

Under mötet presenterades verksamhetsberättelsen, bokslutet för 2019 samt verksamhetsgranskarnas berättelse. Efter att dessa presenterats och godkänts beviljades styrelsen ansvarsfrihet för 2019.

Styrelsen förslag till budget för 2020 och att hålla avgifterna oförändrade under 2019 godkändes. Styrelsen förbereder ett förslag att indexbinda avgifterna från och med 2021.

 

VALMÖTET

För år 2021 valdes följande styrelse:

Kommodor:  Markus Flinckman (inte i tur att avgå) 

Vicekommodor:  Mathias Mattsson (omvald för två år) 

Sekreterare:  Esa Lapela (omvald för två år) 

Kassör:  Kjell Henricson (vald för ett år) 

Hamnkapten:  Eric Chanfreau (inte i tur att avgå) 

Porthamnsintendent: Kari Kerke (inte i tur att avgå) 

Tävlingchef:  Svante Pahlman (nyvald för två år) 

Juniorchef: Juanita Heikius (nyvald för två år)

Infochef: Mathias Kerke (inte i tur att avgå)  

Miljöchef: Helena Hartman (nyvald för två år)

 

Styrelsens sammansättning ändrar

På styrelsens förslag så blir miljökommittén en självständig kommitté från 2021 och miljökommitténs ordförande får en plats i styrelsen. Helena Hartman valdes därmed in i styrelsen som miljökommitténs ordförande.

 

Ny kassör

Klubbens kassör Oliwer Bäcklund blev vid årsmötet 2019 undantagsvis vald för ett år. Vid årsskiftet blir det därför aktuellt med byte av kassör. På basen av valkommitténs förslag valdes Kjell Henrichson till Gullkrona Kryssarklubbs kassör, inledningsvis för ett år.

 

Omval av vicekommodor samt sekreterare

På valkommitténs förslag valdes såväl Mathias Mattsson som Esa Lapela till vicekommodor respektive sekreterare för ytterligare två år.

 

Preliminära planer för år 2021:

 

Hamn

Eric Chanfreau fortsätter som hamnkapten. 

Under 2021 kommer 20 nya svarta bojar placeras ut i Skräbbölehamnen. Anskaffning av ett 4-hjulsdrivet arbetsfordon planeras ske under 2021. Planen är att införskaffa ett fordon (traktor eller teleskoplyftare) som kan minskabelastningen på trucken och användas till arbetsmoment där trucken är olämplig. 

Det kommer också uppstå nya logistiska utmaningar i framtiden då de nya planerade tvättplattor för bottentvätt tas i bruk. 

Planer finns också för förbättring av belysningen i hamnen under kommande år. Utöver dessa  påbörjas även planering av kommande byggprojekt: tvättplattor för bottentvätt, ett nytt servicehus för juniorverksamheten och en sjösättningsramp för trailerbåtar.

 

Porthamnen

Kari Kerke fortsätter som intendent för Porthamnen. 

Under 2021 finns i planer att igen ordna Porthamnsdagen för nya medlemmar. I bastun och paviljongen gäller det mestadels normalt underhåll. Brunnens vattenkvalitet skall kontinuerligt undersökas. 

Paviljongens terrasser skall impregneras. Systemet med Porthamnsdejourer fortsätter som tidigare år.

 

Junior

Juanita Heikius tar över som juniorchef. 

Juniorverksamheten kommer under 2021 i stort att fortsätta som under tidigare år. Verksamheten kommer huvudsakligen att bestå av jolleskolan och seglingslägret. De äldre juniorerna kommer att träna med 606:or. Juniorverksamhetens innehåll och processer utvärderas och utvecklas under vintern.

 

Tävling

Svante Pahlman blir ny tävlingschef. 

Under 2021 ordnas Högland Race, Klubbmästerskap för kölbåtar, klubbmästerskap för  jollar samt October Race. Intresset för att utveckla verksamheten och prova på nya tävlingar undersöks.

 

Info

Mathias Kerke fortsätter som informationschef. 

Under 2021 är de huvudsakliga informatioinskanalerna GK-webben, nyhetsbrev, Messto (sms och e-post) och anslagstavlorna. GK-Infobladet kommer fortsättningsvis att komma ut en gång i månaden. På agendan för 2021 finns också slutförande av den grafiska anvisningen samt utveckling av nya webbsidor för GK. Utöver detta planeras GK-kalendern som från och med i år utkommer före jul. GK-årsboken utkommer som normalt inför flagghissningen.

 

Miljö

Helena Hartman valdes till miljöchef och blev invald som ny styrelsemedlem. Miljökommittén får därmed en självständig position i klubbens organisation. Därmed får miljöfrågorna en helt annan prioritet i GK:s verksamhet.

Under 2021 kommer miljökommittén att jobba med förbättrad avfallssortering samt skyltning, information och tips till medlemmarna samt utreda olika möjligheter att göra båtlivet mer miljövänligt och hållbart.

 

Ekonomi

Kjell Henricson är GK:s nya kassör och han  kommer att inleda med en rejäl omstrukturering av klubbens ekonomirutiner. Själva bokföringen kommer att utlokaliseras till en bokföringsbyrå och kassörsuppdraget får därmed mera karaktären av controllerfunktion. De ledande principerna kommer att vara:   

 • Den ekonomiska balansen mellan utgifter och inkomster bibehålls
 • Betalningsberedskapen sköts utan hjälp av annan upplåning än den gällande kreditlimiten som är 50.000 euro
 • Bokföringen utvecklas och sköts framöver som köptjänst.
 • För medelanvändningen godkänner årsmötet en detaljbudget som beaktar de uppställda målen för ekonomin.
 • En årlig indexjustering införs för att bibehålla god betalningsberedskap för framtiden. 

Styrelsens planer 2021-2026

GK står in för en rad investeringar för att upprätthålla såväl befintlig service som utveckla servicen samt faciliteterna för framtiden. Styrelsen har under hösten tagit fram en lista över större investeringar som blir aktuella under de kommande åren. 

 • Traktor/teleskoplyft eller motsvarande fordon som avlastar trucken och ersätter den nuvarande traktorn - 32 000€ (planeringen påbörjad) 
 • Tvättplattor för bottentvätt - 100 000€. Dessa bör vara i bruk 31.12.2022 (= myndighetskrav)) 
 • Sjösättningsramp för trailerbåtar - 10 000 € (planeringen påbörjad)
 • Servicebyggnad för juniorverksamheten - 180 000€ (planeringen påbörjad)
 • Nya sopstationer - 24 000€ (planeringen påbörjad)
 • Pirens pontonbrygga - 60 000€ (måste förnyas inom 2 - 3 år) 
 • Kran för småbåtar - 10 000 € (på idéstadiet)
 • Utveckling av hamnterrass och klubbutrymmen för främjande av samhörigheten - 10 000€ (på idéstadiet)
 • Reparation av båtskjulen - 50 000€ (konditionsgranskning under 2021)
 • Förnyande av veterenbryggan samt underhåll av paviljong  i Porthamnen. Veteranbryggan bör förnyas om två år.  - 20 000€ (under planering) 
 • Förnyande av Porthamnsbustern inom 2-3 år - 20 000€ (under planering) 

Sammanräknat är investeringsbehovet under de kommande fem åren på nivån 500.000 €. Styrelsen kommer ta fram en plan för årsmötet 2021 över hur dessa investeringar skall kunna finansieras.

Vi i styrelsen tackar alla medlemmar för den gångna säsongen och fortsätter med det förberedande arbetet för år 2021.

Medlemmarna i Gullkrona Kryssarklubb kallas till följande möten lördagen den 24.10.2020 i Pargas stadshus matsal.

 1. Årsmötet, vilket påbörjas kl 13:00 var de stadgeenliga ärendena behandlas.  
 2. Valmötet, vilket påbörjas efter avklarat årsmötet.

 Valmötet behandlar de stadgeenliga ärendena. 

 • Valkommitténs förslag till följande poster, i enlighet med stadgarna, 
 • Kommodor, ej val; 
 • Kassör, Kjell Henrichson (ny) 1 år  
 • vice-Kommodor; Mathias Mattsson (omval) 
 • Sekreterare, Esa Lapela (omval). 

Vi ber alla deltagare vänligen ta i beaktande och följa THL:s rådande rekommendationer. Kom frisk och använd om möjligt ansiktsmask.

Varmt välkomna, styrelsen.

Årets Junior Klubbmästerskap var planerat att köras i samband med kölbåts-klubbmästerskapet. P.g.a. hårda vindar togs beslutet att ordna tävlingen för juniorerna vid ett senare tillfälle. Tävlingen tog slutligen plats måndagen 21.9 i en frisk 5-8 m/s vind. Tävlingen såg deltagare från tre olika klasser och alla deltager seglade mycket tappert i stundvis utmanande omständigheter. Fint jobbat!

 

 

Oktober Race ordnades 3-4.10 i hårda vindar. I tävlingen deltog i år fem båtlag varav tre var GK medlemmar. Tävlingskommittén tackar alla deltagare och gratulerar för fina prestationer.

 

Lördagen 12.9.2020 i mulet och byigt höstväder avgjordes Gullkrona kryssarklubbs klubbmästerskap 2020.

Jolleklassen annullerades pga vädret som lovades att bli, inte bara mycket blåsigt men också mycket byigt, med vindpustar upp till 18 m/s.

Byiga vindar fick vi, men kanske inte så farligt till slut. Regnet började just lite före startskottet sköts och orkade hålla på genom hela tävlingen.

4 båtlag hade trotsat vädret och tävlade framför Skräbböle hamnen och runt Tjuven. Mycket publikvänligt. Det var Chasing start, dvs. båtarnas LYS-tal avgjorde starttiden. Tävlingen hade två starter med två rundor i varje start. Pga. chasing start var det genast klart att den som kommer först i mål är årets Klubbmästare.

Josefinas besättning avbröt tävlingen vid sista rundan.

Tävlingen blev mycket jämn.

Jacob Fellman var tävlingschef, Erik Nordenswan höll skepparmöte och ansvarade för starten, Svante Pahlman och Chrisse Lindquist-Karppelin deltog i tävlingsarrangemangen.

 

 

Juniorkommittén såg till att det fanns grillat korv och saft/kaffe efter den blöta, men lyckade tävling uppe på ”Loftet”, där också prisutdelningen genomfördes genast efter tävlingen.

OKTOBER RACE 2020 3.-4.10 seglas med start och mål vid Airisto. Tävlinsinbjudan och anmälningar:  
 
 
Vi ses på startlinjen!
 
-Tävlingskommittén