Talko

"Fråga inte vad GK kan göra för dig, fråga hellre vad du kan göra för GK!"

GKs höga servicenivå har byggts upp och bibehålls fortgående av medlemmarnas frivilliga arbetsinsatser. Det anstår varje medlem som utnyttjar GK:s faciliteter att städa upp efter sig och delta i gemensamma talkon så att trivseln och servicenivån bibehålls.

OBLIGATORISKT TALKODELTAGANDE FÖR MEDLEMMAR MED BÅT REGISTRERAD I GK

Alla medlemmar som nyttjar GK:s service skall bidra i föreningsverksamheten. Det obligatoriska talkodeltagandet berör förutom alla medlemmar med båt registrerad i GK, även de medlemmar som varken har bryggplats eller vinterförvaringsplats. Boendeavstånd till Pargas eller hänvisning till tidigare insatser befriar ingen från talkoinsatsen. GK har över 850 medlemmar och ca 350 registrerade båtar. GK:s medlemsantal garanterar att den årliga talkoinsatsen inte blir betungande för någon enskild medlem. Den som inte anser sig ha tid för talkodeltagande bör söka sig till kommersiella gästhamnar och marinor.

Kallelse till talko sker per sms eller email med ca en veckas varsel. Som talkoinsats räknas all funktionärsverksamhet, allt deltagande i GK:s talkodagar/kvällar i Skräbböle/Slipen/Porthamnen eller på något annat sätt av styrelsen godkänd insats. Talkoinsatserna bokförs av talkoledarna och inverkar på möjligheterna att få eller behålla bryggplats/skjulplats/vinterförvaringsplats.

GK MEDLEMSPROJEKT

Medlemsprojekt är en verksamhetsform som erbjuder GK-medlemmar en möjlighet att självständigt utveckla och förverkliga önskade åtgärder inom GK. Medlemsprojekten initieras av en eller flera medlemmar och utförs som talkoarbeten med GK-styrelsens godkännande.

Ett av styrelsen godkänt Medlemsprojekt innehåller följande element:
Projektbeskrivning, Tidtabell, Kostnadsförslag och Projektansvarig.

Mindre Medlemsprojekt kan utföras med enskilda styrelsemedlemmars godkännande. Större Medlemsprojekt med väsentliga kostnader bör presenteras skriftligt för styrelsebeslut.