Styrelsen

Gullkrona Kryssarklubb är en före­ning som är uppbyggd på talkokraft. Medlemmar har alltid ställt upp när det behövs och så vill vi även ha det i fram­tiden. De stora talkoinsatserna är också förklaringen till klubbens låga avgifter.

För att klubben skall fungera på ett effektivt sätt har vi kommittéer för olika verksamhetsområden, samtliga bestående av frivilliga medlemmar.

Kommittéer underlyder styrelsen som har tio medlemmar, alla med sina egna ansvarsområden. Bortsett från kommodoren, vicekommodoren, kassören och sekreteraren, fungerar övriga styrelsemedlemmar även som ordförande i någon av kommittéerna. Styrelsen sammanträder i regel första måndagen varje månad, med undantag för sommarmånaderna.

Styrelsen underlyder i sin tur medlemsmötet (valmötet på hösten och årsmötet på våren), som är klubbens högsta beslutande organ.

Vid styrelsemötena behandlas ärenden som gäller den löpande verksamheten i föreningen, både ur ekonomisk och aktivitetsmässig synvinkel.

Ifall det är någonting du undrar över eller har ett förslag eller ett ärende som du tycker att styrelsen borde behandla så tveka inte att ta kontakt. Bäst är att kontakta den styrelsemedlem som ha ansvar för det verksamhetsområde ditt ärende gäller. Han/hon lägger sedan in ärendet på styrelsens agenda så att det behandlas på följande möte.

Styrelsesammansättningen 2023