Stadgar

§ 1 Föreningens namn och ändamål

Gullkrona Kryssarklubb r.f., vars officiella språk är svenska och hemort Pargas stad, har till uppgift att befrämja båtsporten på orten genom att förbättra medlemmarnas kunskaper rörande nöjesbåtar, deras utrustning, skötsel och hantering. Föreningen skall verka för att stärka gemenskapen mellan medlemmarna samt samarbeta med föreningar och institutioner med samma ändamål.

§ 2 Verksamhet

För att förverkliga sina ändamål arrangerar föreningen kurser, möten och annan utbildning för att sprida kunskap i navigation och sjömanskap samt anordnar tävlingar för både segel- och motorbåtar. Föreningen upprätthåller ett båtregister i enlighet med gällande bestämmelser för registrering av båtar samt övervakar båtarnas sjövärdighet och utrustning. För sin verksamhet kan föreningen upprätthålla hamnar och byggnader samt besitta fast och lös egendom.

§ 3 Medlemmar

Till medlem i föreningen kan antas person som har intresse för föreningens verksamhet. Styrelsen har rätt att anta eller förkasta ansökan om medlemskap.

§ 4 Medlemskategorier

Föreningens medlemskategorier är:
hedersmedlem
huvudmedlem
familjemedlem
juniormedlem

Till hedersmedlem kan föreningsmöte på förslag av styrelsen kalla person som på ett synnerligen förtjänstfullt sätt verkat för föreningens verksamhet. Val av hedersmedlem bör kungöras i möteskallelse och förslaget bör omfattas av minst 2/3 av mötesdeltagarna. Hedersmedlem betalar inte medlemsavgift. Erhållna medlemsrättigheter kvarstår. 

Som huvudmedlem räknas medlem från början av det år han eller hon fyller tjugofem (25). Som familjemedlem räknas medlem som bor i samma hushåll som en huvudmedlem från början av det år han eller hon fyller nitton (19) år. Som juniormedlem räknas medlem till slutet av det år han eller hon fyller aderton (18) år.

§ 5 Utträde ur föreningen

Medlem som önskar avsäga sig medlemskap bör anmäla detta skriftligen till styrelsen eller dess ordförande, eller anmäla detta vid föreningsmöte. Avgående medlem är skyldig att erlägga medlemsavgift samt övriga av föreningen debiterade avgifter för det löpande verksamhetsåret. Medlem som underlåtit att erlägga medlemsavgift kan av styrelsen uteslutas ur föreningen. Medlem som grovt brutit mot föreningens stadgar eller som på annat sätt vanhedrat föreningens namn och rykte kan av styrelsen uteslutas ur föreningen. Medlem som uteslutits på dessa grunder bör ges möjlighet att inom två månaders tid efter delgivandet av beslutet inför styrelsen avge en förklaring till sitt handlande, varvid beslutet kan omprövas.

§ 6 Styrelsen, verksamhetsgranskare och funktionärer

Föreningens angelägenheter handhas av en styrelse till vilken hör kommodor, vicekommodor, sekreterare och kassör: Dessutom har styrelsen 4-7 medlemmar. Kommodoren, vicekommodoren och övriga styrelsemedlemmar samt två verksamhetsgranskare och en suppleant för dessa väljs för två år i sänder och kan återväljas. Hälften av styrelsemedlemmarna och ena av verksamhetsgranskarna är årligen i tur att avgå. Föreningens kommodor fungerar som styrelsens ordförande. I kommodorens frånvaro fungerar vicekommodoren som styrelsens ordförande.

Styrelsen är beslutför när ordförande och minst tre medlemmar är närvarande. För särskilda uppdrag och verksamheter kan föreningen tillsätta övriga kommittéer samt funktionärer.

§ 7 Namnteckning

Föreningens namn tecknas av kommodoren ensam eller av två styrelsemedlemmar tillsammans.

§ 8 Verksamhets- och räkenskapsår

Föreningens verksamhets- och räkenskapsår är ett kalenderår från 1 januari till 31 december. Räkenskaperna avslutas den 31 december och bör senast tre (3) veckor före årsmötet jämte övriga handlingar företes verksamhetsgranskarna, vilka till årsmötet bör avge skriftlig verksamhetsgranskningsberättelse över granskningen av räkenskaper och förvaltning.

§ 9 Möteskallelse och föreningsinformation

Föreningsmöte sammankallas av styrelsen senast en vecka före mötet, alternativt med annons i en på orten allmänt spridd svenskspråkig tidning, med annons i internt informationsblad, med skriftlig kallelse per e-post eller elektroniskt per mobiltelefon. Möteskallelse kan därtill publiceras på föreningens webbplats.
Övrig information ges alternativt med annons, med internt informationsblad, cirkulär, på föreningens webbsidor eller med anslag på föreningens anslagstavlor. Information kan även publiceras på föreningens webbplats och förmedlas per e-post till medlemmar som anmält sin e-postadress.

§ 10 Möten

Föreningens möten är årsmöte, valmöte och extra föreningsmöte.

Valmöte

Föreningens valmöte hålls under oktober månad, varvid agendan är:
1) Mötet öppnas
2) Agendan godkänns
3) Väljs mötessekreterare
4) Väljs två protokolljusterare/rösträknare
5) Konstateras att mötet är stadgeenligt sammankallat och beslutfört
6) Väljs kommodor (vartannat år)
7) Väljs vicekommodor (vartannat år)
8) Väljs sekreterare och kassör (vartannat år)
9) Fastställs antalet medlemmar i styrelsen
10) Väljs övriga styrelsemedlemmar i stället för dem som
är i tur att avgå
11) Väljs verksamhetsgranskare i stället för den som är i tur att avgå jämte en suppleant
12) Väljs funktionärer samt tre medlemmar i en valkommitté och medlemmat i övriga kommittéer
13) Fastställs riktlinjerna för verksamhets-, seglations och det ekonomiska
programmet för inkommande verksamhetsår
14) Behandlas övriga i kallelsen nämnda ärenden

Vid val av kommodor, vicekommodor, sekreterare och kassör skall alla kandidater föreslås till valkommittén minst två månader före valmötet. Valet sker mellan dessa föreslagna kandidater på valmötet.

Årsmöte

Föreningens årsmöte hålls före utgången av mars månad, varvid agendan är:
1) Mötet öppnas
2) Agendan godkänns
3) Väljs mötesordförande och mötessekreterare
4) Väljs två protokolljusterare/rösträknare
5) Konstateras att mötet är stadgeenligt sammankallat och beslutfört
6) Föredras styrelsens verksamhetsberättelse och förslag till bokslut för föregående år
7) Föredras verksamhetsgranskarnas berättelse
8) Besluts om fastställande av bokslut och beviljande av ansvarsfrihet för styrelsen och övriga ansvarspersoner för föregående år
9) Fastställs budget samt medlems- och andra avgifter för innevarande år
10) Fastställs verksamhets-, seglations- och det ekonomiska programmet för innevarande år
11) Behandlas övriga i kallelsen nämnda ärenden

Extra föreningsmöte

Extra föreningsmöte hålls när styrelsen så besluter eller när minst 1/10 av de röstberättigade medlemmarna skriftligen så anhåller. På extra föreningsmöte behandlas endast de frågor som anmälts i kallelsen.

§ 11 Mötesförfarande

Som ordförande vid föreningens möten, utom vid årsmöte, fungerar föreningens kommodor eller vicekommodor eller om båda är förhindrade, av mötet utsedd ersättare.
Vid föreningens möten har varje medlem som fyllt 18 år en röst och ärenden avgörs med enkel majoritet om inte annorlunda stadgats. Röstning sker genom öppen omröstning utom i det fall någon av de närvarande yrkar på sluten omröstning.
Vid lika röstetal avgörs ärendet vid val genom lottning, i andra ärenden är ordförandes röst avgörande.
Vid styrelse- och föreningsmöten förs protokoll. Styrelsens protokoll undertecknas av ordföranden och sekreteraren. Föreningsmötenas protokoll undertecknas av mötesordföranden, sekreteraren och två av mötet valda protokolljusterare.

§ 12 Båtregister

Föreningen för register över båtar som anmälts till föreningen, som är besiktigade och vars ägare är medlem av föreningen. Endast besiktigad och i föreningens register inskriven båt har rätt att föra föreningens flagga och övriga igenkänningstecken. Besiktning av till föreningen anmäld båt bör utföras av besiktningsman som uppfyller gällande kompetenskrav. Föreningen uppbär en särskild avgift för besiktning, vars storlek fastställs av årsmötet.
Båt som inte besiktigats utesluts av styrelsen ur båtregistret. Missbruk av de rättigheter som inskrivning i båtregister ger, medför uteslutning ur registret och förlust av rätten att föra föreningens flagga.

§ 13 Reglementen och direktiv

Föreningsmöte kan vid behov fastställa reglementen för olika befattningsinnehavare, kommittéer och nämnder samt för flaggföring, etikett till sjöss och lands, utdelande och bärande av hederstecken samt föreningens igenkänningstecken m.m.
Styrelsen har rätt att utfärda direktiv och regler för ordning i hamnar, klubbhus och byggnader, användning av klubbens egendom m.m.

§ 14 Stadgeändring

Beslut om ändring av dessa stadgar kan ske vid två på varandra följande möten med minst en månads mellanrum. Vid vardera mötet krävs minst 2/3 majoritet för ändringsbeslut.

§ 15 Upplösning

Beslut om upplösning av föreningen kan ske vid två på varandra följande möten med minst en månads mellanrum. Vid vardera mötet krävs att minst 3/4 av de närvarande är ense om beslutet. Vid upplösning av föreningen skall dess tillgångar, efter det alla skulder och ingångna förbindelser blivit erlagda, tillfalla en annan svenskspråkig, registrerad förening eller rättsgiltig sammanslutning som företräder föreningens målsättning och intressen.

§ 16 Lagtillämpning

I sådana fall där inget annat nämnts i dessa stadgar tillämpas bestämmelserna igällande lagstiftning.