Miljöpolicy

Allmänt 

GK stöder båtliv som skyddar naturen och bevarar skärgårdens kulturmiljö. 

Miljön och dess skydd kräver hela tiden strängare regelverk och GK uppmuntrar medlemmarna till att vara föregångare och förebild i fråga om att skydda miljön. 

Den näringsbelastning som nöjesbåtarna åstadkommer koncentreras till områden som är känsliga för eutrofiering, tex hamnvikar. Även små utsläpp kan vara skadliga för miljön. Därför bör GK medlemmar vara speciellt måna om vattenskyddet i hamnarna (Porthamnen men även andra naturhamnar). 

I hamnar

Porthamnen och Skräbbölehamnen kan göra upp en egen strategi hur olika funktioner löses bäst med tanke på vattenskyddssynpunkt. Även slipområdet kan ha en egen plan. Vi följer helst utmärkta stigar och river/plockar inte i onödan mossa, kvistar eller blommor i Porthamnen eller övriga naturhamnar. Vi stör inte fågellivet eller andra djur. 

Medlemmar

Var och en tar ansvar för sitt eget skräp och lämnar inte skräp eller fimpar i naturen. Vi strävar till att diska i land (eller bära upp diskvattnet från båten) både i Porthamnen men även i andra hamnar så att diskvattnet hälls ut i naturen och inte direkt i hamnvattnet. Det är även miljömässigt bättre att använda torrtoaletterna i hamnarna (I synnerhet ifall alternativet är att tömma septiktanken i havet även om det är långt ute till havs). Så länge sophuset inte har kärl för problemavfall, metall eller glas bör var och en ta sitt avfall visare till annan sorteringsstation. 

Hållbar utveckling

GK strävar till att på många plan vara en föregångare och aktiv ställningstagare då det gäller miljön. Både när det gäller den enskilda medlemmen men också hela föreningen. Förutom att vi strävar till att agera miljömässigt mest hållbart med tanke på våra vattendrag är vi även måna om den fasta bosättningen utskärs och gynnar därför i mån av möjlighet deras möjlighet att bo kvar genom att använda deras produkter och service. 

Gullkrona Kryssarklubbs miljöpolicy 

I. I enlighet med stadgarna skall miljöpolicyn vara ett levande dokument som styrelsen skall revidera fortlöpande för att uppfylla miljölagstiftningen.

II. Ansvarig för detta dokument är miljökommittén. III. Enskilda medlemmar är skyldiga att hålla sig informerade om vad som krävs av dem för att uppfylla miljöpolicyn. Aktuell miljöpolicy ska finnas på klubbens hemsida. 

Gullkrona kryssarklubb ska arbeta för att: 

• Öka kunskapen och höja medvetandet kring miljöfrågor hos alla medlemmar.

• Se miljöförbättrande åtgärder som investeringar.

• Förebygga föroreningar i luft, mark och vatten genom att beakta miljöpåverkan av vår verksamhet. 

Avfallshantering

Endast avfall som uppstår inom Gullkrona kryssarklubbs verksamhet får belasta klubbens avfallshantering. 

1. Sortering av avfall - Kärl för respektive avfall finns inom klubbens område och dessa skall vara tydligt märkta. I sophuset finns instruktioner över klubbens område där det framgår var respektive kärl finns. 

1.1. Hushållsavfall

(1.2. Pappersavfall)

1.3. Metallförpackningar (i planeringskede)

1.4. Glasförpackningar (i planeringskede)

1.5. Vätskor

1.5.1. Olja / Drivmedel
1.5.2. Oljefilter
1.5.3. Frostskydds /Motorkonserveringsvätska (Glykol i planeringsskede)
1.5.4. Slagvattenfilter (i planeringsskede)

1.6. Ytbehandling (i planeringsskede) 

1.6.1. Slipdamm, täckningsmaterial från slipning och målning 
1.6.2. Färgrester (Penslar, färgburkar, etc.)

1.7. EI

1.7.1. El / elektronik (i planeringsskede)
1.7.2. Batterier 

1.8. Övrigt material

1.9. Vid behov kan klubben hyra in containers t.ex. vid städ/talkodagar. Avfallet skall sorteras för minsta möjliga miljöpåverkan. 

2. Utrustning klubben har för att använda vid eventuella tillbud 

2.1. Material i miljöbod. 

2.1.1. Absorptionsmedel för att suga upp miljöfarliga vätskor.

2.2. Material i klubbhus. 

2.2.1. Larmtelefon i klubbhus. 

3. Ytbehandling av båtar: 

3.1. Försiktighetsåtgärd vid slipning, skrapning och målning. 

3.1.1. Underlaget under båten skall täckas för att förhindra att färg kontaminerar mark och vatten. Material som kontaminerats med färg skall sorteras som miljöfarligt avfall. 

4. Försiktighetsåtgärder som ska vidtas hantering av miljöfarligt material 

4.1. Miljöfarligt material skall hanteras med försiktighet för att eliminera risken för kontamination av mark och vatten. Denna typ av avfall skall samlas in och sorteras enligt klubbens avfallsplan för miljöfarligt avfall. 

5. Utrustning som var båt skall vara utrustad med: 

5.1. Absorptionsmaterial för att kunna ta hand om oljeläckage ombord.

5.2. Omhändertagande av förorenat slagvatten. 

5.2.1. Ofiltrerat slagvatten får ej släppas ut från båt. Detta innebär att båtar med inombordsmotorer måste ha slagvattenfilter. Filter skall vara typgodkänt. Detta skall underhållas enligt tillverkarens instruktioner. Ifall detta inte är möjligt skall åtminstone "absorptionskorvar" användas. 

6. Hantering av glykol 

6.1. Använd om möjligt propylenglykol, giftig etylenglykolen bör undvikas

6.2. Glykol skall hanteras så att den ej kontaminerar vatten och mark. 

6.3. Innan sjösättning skall allt glykolvatten som riskerar att komma ut ur båten efter sjösättning sköljas ut och tas om hand.