Årets valmöte inleddes med traditionsenlig flagghalning för första gången efter pandemin. Kommodoren konstaterade att det var hans första tal invid flaggstången inför den samlade skaran medlemmar. Vid valmötet infann sig en tapper liten skara medlemmar varvid de stadgeenliga ärendena behandlades. Som ny medlem i styrelsen invaldes Vesa Erkkilä då Kari Kerke tackade för sig och överlämnade ordförandeskapet för Porthamnen i trygga och ivriga händer. Övriga, i tur att avgå, invaldes för ännu en period.

Diskussioner uppstod gällande anskaffning av traktor som hjälp för ”hamngänget”, varvid kommodoren konstaterade att ärendet har hög prioritet i den kommande styrelsens arbete. Vidare diskuterades skötseln av 606:orna, som handhas av tävlingskommittén. Även här konstaterade kommodoren att ärendet kommer att behandlas och handhavas på ett adekvat sätt i framtiden. Spolplattor och förnyande av pirens pontonbrygga dryftades under mötet i en samstämmig anda.

Mötet avslutades med kommodorens önskan om en trevlig ”off season” säsong med kommande klubbkvällar under vinterdvalan.

Styrelsen uppsättning för verksamhetsåret 2022:

Markus Flinckman, Kommodor
Mathias Mattsson, Vicekommodor
Esa Lapela, Sekreterare
Kjell Henrichson, Ekonomichef (kassör)
Eric Chanfreau, Hamnkapten
Svante Pahlman, Tävlingschef
Juanita Heikius, Juniorchef
Vesa Erkkilä, Porthamnsintendent
Helena Hartman, Miljöansvarig
Mathias Kerke, Informationschef