Härmed kallas GK:s medlemmar till valmöte lördagen den 23 oktober 2021, kl. 12.00 i Skräbbölehamnen, Loftet. Vid valmötet behandlas de stadgeenliga ärendena.

Välkomna,
Styrelsen